Szczegółowy program oraz cele i zadania poszczególnych kursów FTCS.

Kurs 1

Cele i zadania.

Wprowadzenie w materie czucia i umiejetnosci centrowania sie jako terapeuty. Historia FCST. Elementy W.G. Sutherland w CST. Rozwoj embriologiczny. Ukrwienie i unerwienie czaszki. Anatomia i biomechanika neurokranium. Znaczenie membran i opon mózgowych. Techniki szwów, membran i drenażu czaszki. Powiązania mio-fascjalne cranium z sakrum. Uwalnianie stawow czaszki- kompleksu Atlas, Axis, Occiput. Wprowadzenie czucia rytmow CS (PAM). Uwalnianie kompleksu przejścia lędźwiowo-krzyżowo- biodrowego.

Szczegółowy program

 1. Historia TCS. Wiliam Garner Sutherland jako pionier terapii czaszkowej oraz jego 5 elementów TCS.
 2. Anatomia cranio-sakralna, ogólne wprowadzenie.
  1. Typologia kości i stawów oraz szczegółowa anatomia kości neurocranium szwów, ciemiączek, dołów czaszki.
  2. Funkcje i właściwości płynu mózgowo- rdzeniowego.
  3. Układ komór mózgu.
  4. Układ opon mózgu.
  5. Układ membran oraz opony twardej, jej przyczepy i unerwienie.
  6. Ukrwienie oraz specyfika krążenia żylnego czaszki.
 3. Pojęcie rytmu czaszkowego PAM jego chrakrerystyka oraz wyznaczniki.
 4. Wzory ruchowe FLEX i EX podstawy czaszki.
 5. Elmenty diagnostyki w FTCS.
 6. Jakość i chrakterystyka palpacji w FTCS.
 7. Specyfika technik w FTCS.
 8. Techniki pośrednie, bezpośrednie, z impulsem, z kompresją, indukcyjne, modelowanie, v-spred, wsparcia przez pacjenta, punkt balansu.
 9. Badanie czaszki.
 • Badanie i techniki korekcji obszru Atlas, Axis, Occiput (AAO).
 • Badanie i techniki korekcjiszwów i ciemiączek.
 • Badanie i techniki korekcji membran poziomych i pionowych czaszki.
 • Technika kompresji 4 komory CV-4.
 • Zasady zabiegu i techniki drenażu zatok żylnych czaszki FTCS.
 • Uwalnianie kompleksu przejścia lędźwiowo-krzyżowo- biodrowego.

Kurs 2

Cele i zadania.

Integruje terapię podstawy czaszki z technikami powięziowymi. Przez to ułatwia integrację znanych już kursantom innych terapii manualnych z FTCS . przedstawia się tu różne łancuchy przyczynowo-skutkowe. Diagnostyka i zabiegi rytmów CS (PAM). Anatomia, biomechanika, diagnostyka podstawy czaszki. Mechanika urazów śródkostnych. Mechanika czaszki. 10 steps -schemat zabiegu według Upledgera.

Szczegółowy program

 1. Anatomia podstawy czaszki.
 2. Rozwoj embrionalny i jego wpływ na terapie kości podstawy czaszki: potylicy, skroniowej i klinowej.
 3. Techniki śródkostne.
 4. Techniki odciążenia otworu wielkiego.
 5. Biomechanika SSB: osie i kierunki obrotu, model ruchu kół zębatych.
 6. FLEX i EX w SSB i obręczy biodrowej
 7. Wyznaczniki PAM jako pomoc w badaniu i usprawnianiu.
 8. Dysfunkcjie SSB, ich rodzaje, symptomy i charakterystyka:
 9. FLEX i EX
 10. Torsje
 11. Rotacje
 12. Translacje
 13. Kompresja
 14. Wpływ dysfunkcji SSB na inne układy w czaszce: cyrkulacje krwi i chłonki, nerwów czaszkowych, narządów zmysłu, układu hormonalnego.
 • Łańcuchy mięsniowo-powięziowe i ich wpływ na dysfunkcje SSB- techniki uwalniania obręczy barkowej.
 • Doskonalenie poznanych technik PAM na obręczy biodrowej.
 • Zabiegi na różnych przeponach ciała: obręczy biodrowej, biodrowo-lędźwiowej, piersiowo-lędźwiowej, szyjno-piersiowej, gnykowej.
 • Zabieg 10 kroków w TCS według J.E. Upledger.
 • Techniki harmonizacji opony twardej.

Kurs 3

Cele i zadania.

Celem tego kursu jest integracja systemu artykulacji głosu, wzroku, stawów skroniowo-żuchwowych i układu cranio-sakralnego w pracy terapeutycznej. Anatomia paplpacyjna, biomechanika, diagnostyka, terapia viscerokranium (twarzoczaszki) i stawów skroniowo-żuchwowych.

Mechanika urazów śródkostnych. Szybka diagnostyka pozwalająca odciążyc pacjenta z najczęściej chronicznych dolegliwości bólowych występujących w całym ciele, a mających przyczynę w w/w układzie. Wady ustawienia i koordynacji systemów: wzroku, stawów skroniowo-żuchwowych, błędnika, postawy czaszki z układem Axis, Atlas i układem cranio-sakralnym. Powiązanie z patologią prawidłowej postawy i stanami bólowymi.

Kurs daje podstawy lepszej współpracy z ortodontą, dentystą, optykiem, okulistą, logopedą, laryngologiem.

Szczegółowy program

 1. Anatomia paplpacyjna twarzoczaszki.
 2. Przyczyny urazów i dysfunkcji.
 3. Antomia topograficzna, biomechanika, badanie oraz terapia:
 4. Połączenie twarzoczaszki z kością czołową.
 5. Kości nosowe i łzowe.
 6. Kość sitowa.
 7. Szczęka i jej połączenia z SSB kośćmi nosa, oczu i podniebienia.
 8. Vomer i jego rola w połączeniu podniebienia z SSB.
 9. Staw skroniowo-żuchwowy.
 10. Anatomia, biomechanika, relacje z systemem posturalnym całego ciała.
 11. Techniki manualne ma mięśniach, powięziach, dysku.
 12. Przyczyny, objawy, diagnostyka, patologia i mobilizacja stawu, mięśni , powięzi stawu skroniowo-żuchwowego, terapia dna jamy ustnej, oklicy pod- i nadgnykowej.
 13. Przyczyny, objawy, diagnostyka i terapia okolicy oka.
 14. Usprawnianie i integracja układu kranio-sakralnego z układem mięśniowo-powięziowym i innymi układami organizmu-krążenia, limfatycznym, visceralnym.
 15. Diagnostyka, patologia i mobilizacja nerwów czaszkowych, nerwów splotu szyjnego i barkowego i ich wpływ na rozwój wad postawy.
 16. Diagnostyka właściwego doboru okularów, płytki korekcyjnej zgryzu- adaptowany test Derbolowskiego.
 • Zestaw ćwiczen oczu i mięśni zgryzu dla pacjentów.
 • Różne strategie uwolnień w układzie cranio-sakralnym.
 • Techniki powolnych rytmów znanych z biodynamiki osteopatycznej.