Formularz zgłoszeniowy

KURS FTW 28-31.05.2020 r.

W Centrum Terapii Manualnej

Sierosław koło Poznania, ul. Leśna 1
62-080 Tarnowo Podgórne

Imię i nazwisko (wymagane)

Tytuł zawodowy

Nr telefonu (wymagane)

Adres e-mail (wymagane)

Miejscowość (wymagane)

Ulica / nr domu (wymagane)

Kraj (wymagane)

(Wypełnij tylko w przypadku wymaganej faktury)

Imię i nazwisko

Nazwa firmy

Ulica / nr domu

Miejscowość

Kraj

NIP


§1

Przez użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia należy rozumieć:
Organizator – mgr. Rafał Szczepanski
Zgłaszający – osoba wypełniająca formularz zgłoszeniowy celem zgłoszenia siebie lub drugiej osoby na Kurs.
Uczestnik – osoba zakwalifikowana do uczestnictwa w Kursie tj. zarówno Konsument w rozumieniu art. 22 k.c., jak i osoba prowadząca własną działalność gospodarczą bądź zawodową.
Szkolenia składają się z trzech czterodniowych kursów.

§2

Zgłoszenie na kurs odbywa się przy pomocy wypełnionej i przesłanej karty zgłoszenia on-line ze strony www.manualna-medycyna-kursy.com

§3

Warunkiem zakwalifikowania na kurs jest przesłanie drogą elektroniczną kopii dyplomu lekarza, osteopaty, fizjoterapeuty, logopedy, ergoterapeuty lub innego zawodu medycznego (tylko przy zapisie na pierwszy kurs), do czasu rozpoczęcia kursu.

§4

Otrzymanie potwierdzenia wpisu na listę kursantów od organizatora drogą elektroniczną jest równoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie.

§5

Uczestnik jest zobowiązany, zgodnie z informacjami otrzymanymi w potwierdzeniu dokonać wpłat w wysokości i terminach określonych w otrzymanym potwierdzeniu. W potwierdzeniu będzie podany nazwa i numer konta bankowego do przelewu. Uczestnik płacący z góry za całe szkolenie- 3 kursy zyskuje rabat 10% ceny.

§6

Warunkiem uczestnictwa jest wpłata całej opłaty za kurs do 7 dni od dnia rejestracji i nie później niż 6 tygodni do daty rozpoczęcia kursu. Jeśli zgłoszenie na kurs wpłynie w czasie krótszym niż 6 tygodni do rozpoczęcia kursu, wpłatą należy przelać 24 godziny po otrzymaniu maila z potwierdzeniem. Po upływie tych terminów i braku wpłaty następuje wykreślenie uczestnika z kursu.

§7

Rachunki za opłacony kurs będą przesyłane drogą elektroniczną lub przekazane podczas kursu.

§8

O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność wpłat.

§9

Zgodnie z regulacją art.27, Uczestnikowi będącemu Konsumentem
ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,
przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od
dnia jej zawarcia bez podawania przyczyny, poprzez złożenie Organizatorowi oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W przypadku odstąpienia, umowę uważa się za niezawartą i uczestnik nie ponosi za to żadnych kosztów.
Rezygnacje ze szkolenia należy zgłosić drogą elektroniczną. Decyduje data wpłynięcia pisma do organizatora.

W innych przypadkach rezygnacji uczestnika z udziału w kursie istnieje możliwość zwrotu wpłaconych środków na poczet szkolenia, z tym że:
- w razie rezygnacji więcej niż 6 tygodni przed szkoleniem potrąca się koszty manipulacyjne w kwocie 100 PLN,
- w razie rezygnacji od 6 tyg. do 3 tyg. przed szkoleniem potrąca się 25% ceny szkolenia,
- w razie rezygnacji od 3 tyg. do 1 tyg. przed szkoleniem potrąca się 50% ceny szkolenia,
- w terminie krótszym niż 1 tyg. przed szkoleniem potrąca się 100% wpłaconej sumy.

Pozostałą kwotę po potrąceniu, uczestnik może przenieść na inny wskazany przez siebie kurs. Istnieje również możliwość wskazania uczestnika zastępczego.

§10

W wypadku choroby potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim (tzn. L-4) kwota wpłacona na kurs zostaje przekazana na poczet innego kursu, wybranego przez uczestnika szkolenia.

§11

W przypadku niewystarczającej ilości potwierdzonych zgłoszeń na 2 tygodnie przed rozpoczęciem kursu organizator ma prawo odwołać szkolenie bez roszczeń finansowych ze strony uczestników. Wpłaty zostaną zwrócone zgłoszonym uczestnikom do dwóch tygodni po dacie planowanego kursu.

§12

W przypadkach losowych, których następstwem jest brak możliwości zorganizowania szkolenia, organizator zastrzega sobie możliwość przełożenia terminu szkolenia bez roszczeń finansowych uczestników. W przypadku gdyby szkolenie nie odbyło się z winy organizatora/instruktorów, wpłaty zostaną zwrócone w pełnej wysokości.

§13

Prowadzący szkolenie mają prawo do przeprowadzania egzaminów sprawdzających wiedzę i umiejętności uczestników. W uzasadnionych przypadkach certyfikat może nie zostać wydany. Koszty szkolenia nie będą wówczas zwracane. Uczestnik może odwołać się od tej decyzji za pośrednictwem organizatora.

§14

Uczestnik Kursu jest odpowiedzialny finansowo za spowodowane przez niego szkody w trakcie szkolenia i zobowiązany do pokrycia strat w ciągu 14 dni od ich wyrządzenia.

§15

Uczestnik osobiście odpowiada za szkody wyrządzone podczas szkolenia w tym uszczerbek na zdrowiu innego uczestnika oraz osobom trzecim.

§16

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w miejscu szkolenia, w trakcie i po zakończonym kursie.

§17

Uczestnik może zostać wydalony z kursu przez Organizatora bez zwrotu kosztów udziału w kursie w następujących sytuacjach:
Pozostawanie na zajęciach pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających w trakcie kursu.
Nagrywanie, filmowanie i fotografowanie zajęć i materiałów bez zezwolenia Instruktora.
Niestosowane zachowanie wobec Instruktora lub pozostałych uczestników
Wszelkie inne zachowania zagrażające bezpieczeństwu i komfortowi Pacjentów poddawanych treningowi
Wystąpienie przeciwwskazań zdrowotnych uniemożliwiających bezpośredni kontakt
z Pacjentem.

§18

Przeciwwskazania do uczestnictwa w kursie:
1. warunkowe przeciwwskazania: ciąża w każdym stadium zaawansowania- Uczestniczka zachowuje prawo do udziału w części teoretycznej, a także części praktycznej jako terapeutka nie jako pacjent.

2. bezwarunkowo przeciwwskazania: istnienie innych przeciwwskazań zdrowotnych, a w szczególności ograniczeń w aparacie ruchowym, które uniemożliwiają lub w znacznym stopniu utrudniają pracę fizjoterapeutyczną (zwłaszcza mając na uwadze bezpieczeństwo pacjentów).

§19

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przerwania szkolenia w trakcie jego trwania, gdy zaistnieje zagrożenie zdrowia lub życia uczestników spowodowane przez siły wyższe. Niezwłocznie po ustaniu zagrożenia firma zobowiązana jest umożliwić uczestnikowi kontynuowanie szkolenia . „Siła wyższa” oznacza każde zdarzenie uniemożliwiające wykonanie zobowiązania, pozostające poza kontrolą stron, którego strony nie mogły przewidzieć w chwili rekrutacji i któremu nie można było zapobiec, w tym między innymi działanie sił przyrody, stan wyjątkowy, stan wojenny, nowe ustawodawstwo lub decyzje administracyjne, awarie techniczne mające wpływ na wykonanie niniejszej umowy, i/lub wszelkie inne zdarzenia podobnej natury.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Osteopathiezentrum Noris i pan Rafał Szczepański, Leipziger Platz 21, 90491 Norymberga Niemcy

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do danych; sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do wniesienia skargi do administratora. Informujemy również, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki ochrony danych osobowych przed ich przypadkową utratą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Więcej informacji: Polityka prywatności

--------------


Prosimy przepisać ten kod: captcha

--------------